Sudet Salibandy ry talousohje

(päivitetty 2.5.2019)

Perusteet

• Seuran taloudellinen toiminta on kirjanpitolain alaista toimintaa. Lain mukaan kaikki rahaliikenne
on kirjattava. Kaikki Sudet Salibandy ry:n joukkueet kuuluvat seuran alaisuuteen.
• Seuran ylin päätäntävalta on vuosikokouksella. Henkilövalinnat johtokuntaan tekee seuran
vuosikokous. Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat säännöissä määritellyt seuran jäsenet.
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja joku näistä
yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa tai johtokunnan määräämän
toimihenkilön kanssa. Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
• Jokaiselle joukkueelle perustetaan oma tili Osuuspankkiin. Joukkueen rahastonhoitaja hoitaa tiliä
kassanhallintapalvelussa. Joukkueet vastaavat itse toimintansa kuluista.
• Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia, joihin sisältyy taloudellinen
vastuu, saa tehdä vain johtokunnan siihen valtuuttama henkilö.

Joukkueen pankkitili

• Joukkueelle avataan tili seuran nimissä
• Tilillä tulee olla vastuullinen tilinhoitaja – joukkueen rahastonhoitaja.
• Rahastonhoitajan hyväksyy seuran rahastonhoitaja – tarvittaessa johtokunta.
Tilinkäyttöoikeudet:
• Rahastonhoitajalle annetaan tilinkäyttöoikeus, ja hän saa käyttäjätunnukset sekä
opastuksen kassanhallintapalvelun käyttöön seuran rahastonhoitajalta. Joukkueen
rahastonhoitaja vastaa ja huolehtii, että tili ja varat hoidetaan ohjeiden ja sääntöjen
mukaisesti.
• Tilille voidaan myöntää toinen käyttöoikeus, yleensä joukkueenjohtajalle katseluoikeus.
• Seuran puheenjohtajalla ja seuran rahastonhoitajalla on käyttöoikeus kaikkien joukkueiden
tileihin.
• Tilinkäyttöoikeuksien muutokset on ilmoitettava viipymättä. Tunnukset ovat
henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa seuraajalle.
• Kassanhallintapalvelun tunnuksilla ei ole käyttöoikeutta pankin tiskillä eikä OPverkkopankissa.
• Pankkikortteja ei myönnetä.

Toiminnan suunnittelu / rahoitus

• Seuran jäsenmaksun ja toimintamaksujen määrät ja maksupäivät määritellään vuosittain ennen
uuden toimintakauden alkua
• Joukkueet määrittelevät pelaajiensa kausimaksun ja maksuerät (kuukausimaksu, 3-10 erää tmv.)
huomioiden seuramaksut ja kauden suunnitelmat talousarvion mukaisesti.
• Joukkueen pelaajilta laskutettavaan kausimaksuun sisältyy oman joukkuetoiminnan lisäksi
toimintamaksu seuralle. Joukkueen rahastonhoitaja maksaa maksuerät joukkueelta seuralle
sovittuina päivinä, tai sovitusti rahansiirrot tehdään seuran puolesta.
• Joukkueen rahastonhoitaja tai muu sovittava henkilö hoitaa joukkueen laskutuksen MyClub:n
kautta. Viitesuoritukset kuitataan maksetuiksi seuran rahastonhoitajan toimesta.
• Seuran jäsenmaksu on vuosimaksu, ja se laskutetaan vuoden alussa suoraan jokaiselta jäseneltä
myClubin kautta seuran puolesta. Jäsenmaksua ei sisällytetä joukkueen budjettiin.
• Joukkueet vastaavat toimintansa kustannuksista itse
• Ennen kauden alkua joukkue laatii kausisuunnitelman sekä talousarvion. Näiden avulla
suunnitellaan tulevan kauden rahoitus.
• Tärkeimmät budjetoitavat asiat ovat seuran toimintamaksu, turnaukset, sarjamaksut, varusteet ja
varainhankinta.
• Talousarvio ja kausisuunnitelma esitellään vanhempain- tai joukkuekokouksessa ja toimitetaan
johtokunnalle hyväksyttäväksi 1.10. mennessä.

Varainhankinta

Toimintaansa varten (ja pienentääkseen pelaajien kausimaksuja) joukkue voi tehdä varainhankintaa
Omat turnaukset / pelikahvio
• Joukkue voi järjestää omissa pelitapahtumissa kahvion ja oheismyyntiä, esim. arpajaiset
Talkootyö yleishyödyllisessä yhdistyksessä
• Työ on tilapäistä eikä se ole liiketoimintaa
• Talkootyön hyöty ei mene työn suorittajalle, vaan koko joukkueen hyväksi
• Joukkueen tukiryhmä päättää yhteisesti mihin talkootuotot käytetään, talousarvion mukaisesti
• Talkootyöstä saadut varat ohjataan aina pankkitilille
• Talkoisiin osallistuvat eivät ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat.
• Joukkue voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua ”maksamalla osuutensa” rahana, ns.
”ostaa hyvän omantunnon”. Maksaminen on täysin vapaaehtoista, ja kyseessä ei ole osuus
talkoiluista, vaan lahjoitus.
Myyntikampanjat
• Tilapäisiä, lyhytkestoisia myyntikampanjoita voi tehdä rajoitetusti.
• Myyntikampanjaa suunnitellessa on otettava yhteyttä seuran rahastonhoitajaan.
Sponsorituotot
• Joukkue voi hankkia tukijoita/sponsoreita omien kanaviensa kautta.
• Laskutuksessa käytetään myClubia.
• Seura on yleishyödyllinen yhdistys -> ei arvolisäveroa. Tästä on oltava mainita laskussa
• ”Korvamerkittyä” rahaa tietyille pelaajille ei saa olla.
Yleisavustukset
• Seura hakee yleisavustukset (esim kaupunki, Kymin100) keskitetysti ja jakaa osuudet joukkueille
avustusten määrä ja seuran budjetti huomioiden.

Joukkueen rahat ja omaisuus

• Joukkueen talous on osa seuran taloutta
• Joukkueenjohtajalla ja joukkueen rahastonhoitajalla on taloudellinen vastuu joukkueen toiminnasta
seuraan päin.
• Johtokunnan hyväksymään talousarvioon kirjatut hankinnat = lupa tehdä kyseiset hankinnat.
Talousarvion ulkopuoliset merkittävät (yli 500 €) hankinnat tulee hyväksyä joukkueen
johtoryhmässä sekä johtokunnassa.
• Rahaa ei voi lainata eikä palauttaa, eikä omaisuutta voi myydä tai lainata ilman johtokunnan lupaa.
• Joukkueelle pelaajilta kerätyt varat ovat joukkuekohtaisia
• Pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen, alkuperäiselle joukkueelle kerätyt varat eivät siirry
pelaajan mukana.
• Pelaajan pelatessa myös nuoremman tai vanhemman ikäluokan kanssa joukkuemaksu maksetaan
ensisijaiselle joukkueelle. Muista maksuista, esim. turnauskustannuksista sovitaan erikseen.
• Siirryttäessä toiseen seuraan tai harrastuksen loppuessa rahat jäävät joukkueelle.
• Koko joukkueen irtautuessa varojen luovuttamisesta päättää johtokunta.
• Joukkueen toiminnan loppuessa varat jäävät seuralle, joka päättää niiden käyttämisestä
yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Talousseuranta ja tilinhoito

• Talousarvioon sisältyy seuranta, johon rahastonhoitaja kirjaa toteutuneet tulot/menot.
• Seurannan avulla on helppo laatia kauden jälkeen ”tilinpäätös”, ja tehdä tarvittavat muutokset
seuraavalle kaudelle.
• Seuranta on myös apuna laadittaessa päättyneen kauden toimintakertomusta. toimintakertomus
toimitetaan seuran puheenjohtajalle 1 kk kauden päättymisestä.
• Joukkue voi loppukaudesta alentaa kausimaksua, mikäli tulos näyttää muodostuvan olennaisesti
budjetoitua paremmaksi.
Kuitit / kirjaaminen
• Joukkueen rahastonhoitaja tulostaa pankin tiliotteen kuukausittain kassanhallintapalvelusta
(verkkotiliote). Kaikki asiat käsitellään 1 kuukausi kerrallaan. ÄLÄ NIDO TILIOTETTA.
• Tiliotteet ja tositteet (laskut, kuitit) toimitetaan seuran rahastonhoitajalle järjestettynä tämän
ohjeen lopussa olevien päivämäärien mukaisesti.
• Sekä tuloista että menoista on aina selvittävä, mistä raha on peräisin tai mihin se on mennyt.
• Tiliöintinumero kuittiin, tositteeseen oikeaan yläreunaan. Ei juoksevaa numerointia.
• Samaa tuloa sisältävältä kuukauden tiliotteelta lasketaan summat yhteen ja kirjataan
kirjaustositteeseen yhtenä summana. Esim pelaajien kausimaksut, varustemaksut jne.
• Jos on ”könttämaksuja”, esim maksu sisältää sekä joukkuemaksua että varusteita, summat
eritellään kirjaustositteelle.
• Huom! Jos et tiliöi, tee kuitenkin yhteenlaskut kirjaustositteelle.

Käteiskassa / kassakirja

• Kioskituotto sekä kaikki käteisliikenne kirjataan kassakirjan kautta ja siirretään kassakirjalta
pankkitilille.
• Käteistuotot lasketaan aina tapahtumien päättyessä kahden henkilön toimesta.
• Rahastonhoitaja toimittaa kuukausittaisen kassakirjan muiden tositteiden kanssa seuran
taloudenhoitajalle.

Kulukorvaukset ja tuomaripalkkiot

Kulukorvaukset joukkueen toimihenkilöille
• Seura maksaa joukkueiden valmentajille kulukorvauksia toteutuneiden matkojen mukaan sovitusti.
(pl edustusjoukkueet)
• Joukkueenjohtajalle ja/tai muille toimihenkilöille joukkue voi niin sovittaessa maksaa
kulukorvauksia toteutuneiden matkojen mukaan. Seuran suositus: max 500€/hlö vuodessa. Seuran
rahastonhoitaja maksaa matkalaskut joukkueen tililtä.
• Kulukorvaukset on budjetoitava.
• Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako: Suositus: 1 aikuinen –ensisijaisesti joukkueen
toimihenkilö (=seuran jäsen) -viittä lasta kohden. Joukkue voi maksaa näiden henkilöiden matkan
osuuden. Muut aikuiset sopivat kustannusten jaosta keskenään / joukkueen kanssa.
Erotuomaripalkkiot
• Sarjaotteluiden tuomaripalkkiot laskutetaan seuralta lajiliiton kautta. Osuudet siirretään
joukkueiden tileiltä seuran toimesta seuralle laskun maksua varten.
• Harjoitus- ja muiden otteluiden tuomaripalkkiot maksetaan kuittia vastaan seuran rahastonhoitajan
toimesta.

Tulorekisteri, korvausten ja palkkioiden ilmoittaminen

• Vuoden 2019 alusta kaikki kulukorvaukset ja tuomaripalkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin 5 päivän
kuluessa maksamisesta.
• Seuran taloudenhoitaja maksaa kaikkien joukkueiden maksut asianomaisen joukkueen tililtä aina
15. ja viimeinen päivä ja ilmoittaa maksut tulorekisteriin.
• Maksua varten hyväksytyt matkalaskut ja tuomaripalkkiokuitit toimitetaan seuran
taloudenhoitajalle. Huom! Täydellinen henkilötunnus ja pankkitili oltava kuitissa.
• Joukkueet eivät saa itse maksaa maksuja! Poikkeus: joukkue voi maksaa erotuomarille palkkion
ja/tai km-korvaukset käteiskassasta. Valokuva palkkiokuitista on lähetettävä seuran
taloudenhoitajalle välittömästi joko whatsApp- viestinä tai sähköpostiin. Kuitti liitetään
kassakirjaan ja toimitetaan tiliotteiden kanssa taloudenhoitajalle (3 kk välein.)

Jäsenluettelo / jäsenyys

• Seuran vuotuinen jäsenmaksu laskutetaan seuran puolesta suoraan jokaiselta jäseneltä
tammikuussa.
• Seuran jäsenmaksua ei sisällytetä joukkueen budjettiin.
• Joukkueet huolehtivat ajantasaisesta jäsenluettelostaan myClubissa. Uudet pelaajat/jäsenet
ilmoitetaan seuran rahastonhoitajalle viipymättä jäsenmaksulaskutusta varten.
• Kaikki pelaajat ovat jäsenmaksun maksettuaan seuran jäseniä.
• MyClubiin kirjatut joukkueen toimihenkilöt ovat automaattisesti seuran jäseniä.
• Seuran jäsenyys oikeuttaa edustamaan seuraa, jäsenetuihin, hankkimaan seuran lisenssin ja
osallistumaan päätöksentekoon.
• Jäsenyys velvoittaa toimimaan seuran sääntöjä ja toimintaohjeita noudattaen.

Urheilun Tuplaturva / muut vakuutukset

Tuplaturva
• Seuralla on lajiliiton kautta Pohjolan Tuplaturva- vakuutus.
• Tuplaturva sisältää alle 80- vuotiaiden vapaaehtoistyöhön osallistuvien tapaturmavakuutuksen sekä
tapahtumien järjestäjän toiminnan vastuuvakuutuksen.
Muut vakuutukset / pelipassit
• Pelipassit hoidetaan jokaiselle pelaajalle erillisen joukkueenjohtajan oppaan mukaisesti

LISÄTIETOJA

• Kaikki tarvittavat tiedot, lomakepohjat sekä opastus tiliotteiden, tositteiden ja kassakirjan
käsittelyyn + myClubin käyttöön seuran taloudenhoitajalta.
• Epäselvissä tapauksissa KYSY aina ENSIN neuvoa

Päivämäärät, taloudenhoito

• 10.1. Loka-joulukuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat (+ mahdolliset ostovelat) seuran
taloudenhoitajalle/kirjanpitoon
• 15.1. Seuran jäsenmaksulaskutus seuran puolesta kaikilta jäseniltä
• 15.2. Seuran toimintamaksuerä 3 joukkueilta seuralle
• 15.4. Tammi-maaliskuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon
• 15.7. Huhti-kesäkuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon
• 15.8. Joukkueen toimintasuunnitelma ja budjetti alkavalle kaudelle
• 15.9. Seuramaksun toimintamaksuerä 1 joukkueilta seuralle
• 15.10.Heinä-syyskuun kuitit ja tiliotteet + kassakirjat seuran taloudenhoitajalle / kirjanpitoon
• 15.12.Seuramaksun toimintamaksuerä 2 joukkueilta seuralle
• matkalaskut ja tuomaripalkkiot seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi/ilmoitettavaksi
tulorekisteriin aina ensi tilassa.